jelen házirend célja

 1. A teljes rendezvényterület (Szentendre, Dózsa György út 26., továbbiakban Terület) igénybe vételi módjának szabályozása, egységes szerkezetbe történő foglalása.
 2. A Területre történő belépéssel mindenki automatikusan elfogadja a Házirendet, a használat szabályait és rendelkezéseit. Mindenki köteles a szabályokat megismerni és azokat betartani. A csoportvezető, szervező, szülő, vagy gondviselő köteles a Házirendet rábízottjaival, vendégeivel megismertetni és betartatni.
 3. A belépők elfogadják és tudomásul veszik, hogy ezen dokumentum tartalma egyoldalúan változhat, azonban mindenkor a hatályos Házirend szerint kötelesek eljárni.

a solar decathlon europe 2019 rendezvény működési rendje

 1. Szervezője, az ÉMI Nonprofit Kft. (továbbiakban Szervező). A Területet az ÉMI Nonprofit Kft. üzemelteti.
 2. Az ÉMI Nonprofit Kft. jogosult a park és az épületek kezelésére, bérbeadására, nyilatkozattételre, a Házirend betartatására, a vagyonkezeléssel kapcsolatos teendőkre.
 3. A Terület magánterület. Területen belül mindenki saját felelősségre tartózkodik.
 4. A Házirendtől eltérő viselkedés esetén, vagy saját, önálló döntése nyomán (akár indoklás nélkül is) Üzemeltető az ÉMI Nonprofit Kft. használatából kizárhatja az adott személyt. Üzemeltető külön szerződésben, engedélyben rögzítettektől való eltérés esetén azonnali szerződésfelbontással élhet. Ilyen esetekben a látogatót, megrendelőt terhel minden anyagi és erkölcsi kár.
 5. A Területre belépő tűrni köteles a helyszínen zajló rendezvényeket, programokat; valamint Üzemeltető (írásbeli és szóbeli) utasításait, korlátozásait, kéréseit.
 6. Általános nyitvatartás órái között látogatható a Terület. Ezen időintervallumon kívül, vagy az Üzemeltető külön döntése esetén tilos a Területen belül tartózkodni, kivéve engedéllyel.

a területre vonatkozó általános szabályok

 1. Állatot behozni kizárólag szájkosár és póráz felhelyezésével lehetséges, kivéve a vakvezető-, és segítő kutyát.
 2. Dohányozni kizárólag a kijelölt területen lehet. A terület többi részén, illetve az épületekben dohányozni, valamint nyílt lánggal járó tevékenységet folytatni tilos!
 3. Tilos behozni a 175/2003. (X. 28.) Korm. rend. szerinti közbiztonságra veszélyes (pl. szúró-, vágóeszköz, lőfegyver, gázspray, sokkoló, stb.). eszközöket. Ennek megszegése rendőri intézkedést von maga után.
 4. Tilos a hang-, videó-, és képrögzítés, kivéve a gazdasági tevékenységgel nem járó, magáncélú, amatőr felvételeket. Nyilvánosság számára készülő, gazdasági tevékenységgel együtt járó, szervezett, hivatásos, profi, illetve sajtófelvétel készítése csak előzetes egyeztetést követően, írásos engedéllyel lehetséges.
 5. Bárminemű rendellenességet azonnal jelezni kell Üzemeltető felé! Károkozás (beleértve a fizikai, erkölcsi, természeti, tűzeseti) esetén jegyzőkönyvet veszünk fel, és a kárt az okozóval megtéríttetjük. A kár okozóját Üzemeltető, vagy biztonsági szolgálata visszatarthatja. Üzemeltető számára nem jelentett esetben mindenkor rendőrségi feljelentést teszünk.
 6. Vész, baleset esetén kérjük, azonnal értesítse Üzemeltetőt. Gyülekezési pont 3 helyen van a területen, mellékelt térképen jelezve. Vész esetén mindenki önmaga menekül.
 7. A Területen látható és rejtett biztonságtechnikai-, riasztó-, videómegfigyelő-, és tűzjelző rendszerek működnek. A felvételeket figyeljük, tároljuk, szükség esetén publikus felületeken közzétesszük, valamint az arra jogosultak számára átadjuk.
 8. Üzemeltető fénykép- és videófelvételt készíthet, amelyet referenciaként felhasználhat. Ezzel kapcsolatban Üzemeltető semmiféle teljesítésre, értesítésre, korlátozásra nem kötelezhető.
 9. Az ide belépő személy kifejezetten tudomásul veszi, hogy a parkkal határos erdőből vadállatok, kóbor állatok, illetéktelen személyek is beszökhetnek. Az intézmény nyitott jelleggel üzemeltetett, ezért mindenki saját költségén és felelősségére minden tőle telhetőt köteles megtenni a károkozások, veszélyhelyzetek, balesetek megelőzéséért és elhárításáért, vagy az abból való szabadulásért.
 10. A Területre tilos alkoholtartalmú italt behozni és fogyasztani, alkoholos állapotban belépni.
 11. A járműhasználat egyedi szabályai
 • Csak engedéllyel lehet behajtani és kizárólag az aszfaltozott, murvázott utakon szabad közlekedni. Fűre, valamint az épületek előtti járdákra (szűk szakaszok) ráhajtani tilos!
 • A park területén a KRESZ szabályai érvényesek.
 • A megengedett maximális sebesség 10 km/h.
 • Az állandó behajtási engedéllyel rendelkező gépjármű tulajdonosa az első szélvédő mögött köteles elhelyezni az üzemeltető által kiadott engedélyt.
 • Üzemeltető a nyitvatartási időn túl, külön engedéllyel nem rendelkező gépjárműveket a területről elszállíttathatja, a szállítás költségeit a tulajdonosra terhelheti.
 • A parkoló nem őrzött. A járművekben esetlegesen keletkezett károkért Üzemeltető felelősséget nem vállal. Fák alá-, vagy közelébe állni kizárólag saját felelősségre szabad.
 • Ügyfél, vendégfogadásra alkalmas kijelölt gépkocsibeállók elsősorban munkaidőben történő parkolásra alkalmasak, kizárólag szolgálati gépjárművek számára. P+R, vagy több napos folyamatos idejű parkolás nem engedélyezett. Parkolás kizárólag személygépkocsival, vagy motorkerékpárral lehetséges.
 • Nehézgépjárművel, busszal, stb. behajtani csak külön engedéllyel lehetséges.

a parkhasználat kiegészítő feltételei

 1. Szeles, esős, havas, viharos időben a parkba belépni kizárólag saját felelősségre lehet és a fák alatt, épületek közelében tartózkodni tilos!
 2. Kérjük, figyelmesen közlekedjenek, a kijelölt utakról ne térjenek le, a fákra ne másszanak fel. Az ÉMI Nonprofit Kft. és a Solar Decathlon Europe 2019 területére való belépéshez fokozott óvatosság szükséges!
 3. Kerékpározni a sebességkorlátozás betartása mellett, saját felelősségre történjen.
 4. Vendégeinket tisztelettel megkérjük, hogy parkunkat természet- és környezetbarát módon használják. A növényszedés tilos!
 5. Kérjük, hogy a saját szemetet vigyék magukkal és otthon dobják ki.
 6. Tüzet rakni kizárólag Üzemeltető írásbeli engedélyével, a kijelölt helyeken lehetséges, amennyiben tűzgyújtási tilalom nincs érvényben.

az épülethasználat kiegészítő feltételei

 1. Az épületekbe kizárólag engedéllyel lehet belépni. Az épületek nem látogathatóak szabadon.
 2. Az épületekben a házirend, tűzvédelemi és munkaszabályzati rend be nem tartásából, illetve be nem tartatásából következő balesetek, tűzesetek, káresetek jogi és anyagi felelősségét teljes egészében az oda belépő magára vállalja. Ezen szabályokat belépés előtt meg kell ismerni.
 3. Zivataros időszakban a teraszokon, ill. a villámlevezetők 3m-es körzetében tartózkodni tilos!

a rendezvény-, eseményszervező, stábvezető felelőssége, kiegészítő feltételek csoportos, szervezett események kapcsán

 1. A rendezvény megtartásához szükséges engedélyeket a szervező köteles megszerezni, összes járulékos költségeit rendezni. A szervező köteles megismerni és betartani, betartatni az összes vonatkozó jogszabályt, szabályt, szerzői jogvédelmi szabályt és helyi rendeletet.
 2. A területre behozott tárgyakért, eszközökért, szolgáltatásokért, ételért, italért kizárólagos felelősséget vállal a behozó, kivéve, ha a szerződés másképp nem rendelkezik.
 3. A területre behozott tárgyakat, eszközöket legkésőbb zárást követő 3 órán belül el kell szállítani. Őrzést nem vállalunk, a rendezvényen, vagy a rendezvény időtartamán túl itt maradó tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
 4. A rendezvény nem tartalmazhat pártpolitikai, továbbá olyan elemet, amely az SDE19 céljaival, értékrendjével ellentétes. Ilyen esetben a szerződés automatikusan érvényét veszti, a rendezvényt azonnal be kell fejezni, és a bérlő nem léphet fel kártérítési igénnyel sem.
 5. Amennyiben jelen szerződéssel kapcsolatban vis maior helyzet áll elő, azt a bérbeadó, ill. a bérlő hitelt érdemlően köteles igazolni. Ebben az esetben a felek a szerződés teljesítésétől minden jogkövetkezmény nélkül elállhatnak.
 6. A látogatók kizárólagos felelőssége a rábízott gyermekek, személyek, vagyontárgyak felügyelete, óvása. Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a kívülről, vagy belülről érkező veszélyekért, katasztrófákért, balesetekért, károkért.

Az ÉMI Tudományos és Technológiai Park, valamint a rendezvény területén működő elektronikus megfigyelőrendszerről bővebben itt tájékozódhat.

 

Szentendre, 2019. 07. 10.

ÉMI Nonprofit Kft.
https://www.emi.hu/
info.sde19@emi.hu